Back

Algemeen

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

CONG BV is ervan overtuigd dat informatie van haar relaties zoals kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website (www.CONG.nl) van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) hieraan stelt.

Wie zijn wij

CONG Stationsweg 19 5211 TV ’s Hertogenboschen is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. CONG BV gebruikt functionele sessiecookies, ter bevordering van het gebruik op de website.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft bij ons op kantoor of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd;
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 7. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 8. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 9. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 10. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 11. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 12. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Schrijft u zichzelf in bij CONG:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum Vitae (C.V.), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Overige gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Gaat u werken/werkt u of heeft u gewerkt bij CONG:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

CONG legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen (verwerkers)

CONG kan uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

1) Bedrijven in dezelfde bedrijvengroep als wij, zoals dochterondernemingen.

2) Opdrachtgevers waarmee wij in het kader van een werknemers- of personeelsbemiddelingsrelatie een overeenkomst aangaan.

3) Leveranciers van Software systemen waarvan CONG gebruikt maakt ten behoeve de uitvoering van haar dienstverlening.

4) Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken of aan wie wij uw persoonsgegevens bekend moeten maken om de rechten, eigendom of veiligheid van CONG BV dan wel van anderen te beschermen.

CONG BV heeft in verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt met de verwerkers over het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens. Deze derden dienen uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met onze instructies en conform de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (u heeft nog niet voor CONG gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot 6 maanden  na het laatste contact indien u niet voor CONG heeft gewerkt. U krijgt een maand voorafgaand het verstrijken van deze termijn een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via Mijn CONG. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door CONG. Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 6 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor CONG onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Kandidaten (u werkt/ heeft gewerkt voor CONG)

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor CONG.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

CONG verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

CONG kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin CONG hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:

Recht op inzage:

Het is betrokkene toegestaan om op eerster verzoek een overzicht van de door CONG bewaarde gegevens te ontvangen.

Recht op rectificatie:

Betrokkene heeft op eerster verzoek het recht de door CONG bewaarde gegevens te laten aanpassen.

Recht op data-portabiliteit:

Indien betrokkene besluit om van de diensten van een andere partij gelijksoortig aan CONG gebruik te maken, is het betrokkene toegestaan om de door CONG bewaarde gegevens kosteloos op te vragen in een bruikbaar format (zoals XML of CSV). Een dergelijk verzoek wordt uitsluitend uitgevoerd in opdracht van de betrokkene of een daartoe gemachtigde namens betrokkene.

Recht op verwijdering (vergetelheid):

Indien betrokkene niet langer van de diensten van CONG gebruik wenst te maken heeft zij het recht om de gegevens door CONG te laten verwijderen. Alle gegevens van betrokkene zullen in beginsel worden vernietigd. Hiervan zijn uitgezonderd:

 • Gegevens t.b.v. statistisch onderzoek
 • Gegevens t.b.v. fiscale wetgeving en loonadministratie

Verzoek tot inzage en/of wijzigen van gegevens

Indien betrokkene inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens wenst, kan hiertoe een verzoek per e-mail aan CONG BV worden gericht via info@CONG.nl . Wij zullen hier na ontvangst binnen de wettelijke termijn van vier weken op reageren. In geval van een inzageverzoek behouden wij ons het recht voor om maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening te brengen.

Voor overige relaties:

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij CONG.

Beveiliging

CONG doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is CONG met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Contact – vragen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door CONG  dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@CONG.nl of CONG Stationsweg 19 5211 TV ’s Hertogenboschen.

Indien u of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Toepasselijk recht

Dit Privacy Statement, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Privacy Statement, worden beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

CONG behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement zonder nadere kennisgeving aan te passen, om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Privacy Statement versie 1.0

‘s-Hertogenbosch, juli 2018

Back